Back

ⓘ Wetenschap in Nederland                                               

Weekend van de Wetenschap

Weekend van de Wetenschap is sinds 2012 een Nederlands wetenschapsevenement. Jaarlijks organiseert het NEMO wetenschap en technologiemuseum met steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dit weekend. Het is het grootste landelijke technologie- en wetenschapsevenement van Nederland. Het weekend maakt deel uit van Oktober Kennismaand, dat ontstond uit de van 1986 tot 2007 georganiseerde WetenWeek. Doel van het evenement is om een breed publiek kennis te laten maken met wetenschap en techniek. Veel onderzoeksinstellingen, bedrijven, universiteiten, science centra en sterren ...

                                               

Exacte wetenschap

Exacte wetenschappen zijn de takken van wetenschap die gebaseerd zijn op natuurwetten en theorieen die gekenmerkt worden door wiskundige modellering, formele logica en experimentele toetsing. Ze worden, voornamelijk in Vlaanderen, soms ook aangeduid als positieve wetenschappen, in Nederland ook als bètawetenschappen. Welke vakgebieden er precies onder vallen, is niet eenduidig bepaald. Een ruime definitie omvat alle natuurwetenschappen en technische wetenschappen alsmede wiskunde en informatica. Een beperktere definitie sluit bijvoorbeeld delen van de biologie en de aardwetenschappen uit e ...

                                               

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie

De AWTI is in 2014 bij wet ingesteld. De AWTI is de opvolger van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid AWT. De AWTI is de onafhankelijke adviesraad van de regering en het parlement op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie. Met zijn beleidsadviezen wil de AWTI bijdragen aan het versterken van de innovatieve, wetenschappelijke en technologische kracht van mensen, bedrijven en kennisinstellingen in Nederland. En daarmee aan een toekomstbestendige Nederlandse economie en samenleving.

                                               

Stichting Nationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie

De Stichting Nationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie is een stichting in Nederland die, met steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, tot doel heeft om een breed publiek te interesseren voor wetenschap en technologie. De bekendste activiteit van NCWT is het NEMO Science Museum in Amsterdam. Dit is tevens de fysieke locatie van bijna alle activiteiten. Een belangrijk onderdeel is de relatie met het onderwijs, waarvoor verschillende educatieve projecten worden gerealiseerd. Uiteindelijk is het doel om de instroom in bèta- en techniekopleidingen te vergroten, ter ...

                                               

Wetenschap

Wetenschap is zowel de systematisch verkregen, geordende en verifieerbare menselijke kennis, het daarmee verbonden proces van kennisverwerving als de gemeenschap waarin deze kennis wordt vergaard. Deze gemeenschap heeft haar eigen wetenschappelijke methodes en conventies om tot hypotheses, wetmatigheden, theorieen en systemen te komen. Wetenschap en technologie zijn belangrijke elementen van de moderne geïndustrialiseerde samenleving. Er wordt onderscheid gemaakt tussen fundamentele wetenschap en toegepaste wetenschap die gericht is op toepassing van kennis en beïnvloeding van de werkelijk ...

                                               

Wetenschap in beeld

Wetenschap in beeld is een populairwetenschappelijk tijdschrift dat in Nederland verschijnt. De hoofdredactie is gevestigd in Kopenhagen. Tevens verschijnt Wetenschap in Beeld in Belgie, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland, IJsland, Griekenland, Letland, Litouwen, en de Verenigde Staten. De redactie van Nederland bevindt zich te Amsterdam. Wetenschap in Beeld verschijnt één maal per maand. De oplage van het tijdschrift is 23.000.

                                               

Populaire wetenschap

Populaire wetenschap is de wetenschap die zich tot doel heeft gesteld moeilijke onderwerpen uit wetenschap en techniek vereenvoudigd, maar toch zo volledig mogelijk voor te stellen aan brede lagen van de bevolking. Wetenschap duidelijk trachten te maken voor een groot publiek, buiten het kader van het reguliere onderwijs, heet wetenschapspopularisering of kortweg popularisering. Een synoniem is vulgarisatie. Men gebruikt hiervoor alle mogelijke media zoals boeken, tijdschriften, cd-roms, tv-programmas, films. Ook vinden openbare lezingen in onderwijsinstellingen plaats en tentoonstellingen ...

                                               

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is een ministerie aan de Dr. S. Kafiluddistraat in Paramaribo, Suriname. Onder het ministerie vallen instellingen varierend van de Stichting Schoolvoeding tot de Anton de Kom Universiteit van Suriname en het Academie voor Hoger Kunst, Cultuur en Onderwijs. Het ministerie van Onderwijs bestaat sedert 1948 in Suriname, enige tijd onder de naam Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling MINOV, enige tijd onder de naam Ministerie van Onderwijs en Wetenschap MINOW. Het ministerie werd naar eigen opgave kort na de verkiezingen van mei 2010 o ...

                                               

WetenWeek

De WetenWeek was van 1986 tot en met 2007 een jaarlijks in Nederland terugkerend evenement, waarbij diverse instellingen met een wetenschappelijke achtergrond hun deuren open stelden voor het publiek. Het doel van het evenment was om een breed publiek kennis te laten maken met wetenschap en technologie. Over het algemeen viel de Wetenweek in de herfstvakantie. Ongeveer 250.000 mensen maakten in deze week gebruik van de mogelijkheid om een universiteit, bedrijf of museum te bezoeken. De organisatie van de WetenWeek gebeurde door de Stichting Nationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie ...

                                               

Wetenschapsgeschiedenis

Wetenschapsgeschiedenis is het vakgebied van de "geschiedenis van de wetenschap", dat uiteenvalt in verschillende deelgebieden. Zo bestaat er een geschiedenis van de filosofie, een geschiedenis van de natuurkunde. Elke wetenschap kan dus haar eigen verleden onderzoeken, terwijl daarnaast de wetenschapsgeschiedenis een vakgebied vormt binnen de historische wetenschap. Daarmee heeft het vakgebied een interdisciplinair karakter, hetgeen nog versterkt wordt doordat de wetenschapsgeschiedenis ook raakvlakken heeft met de wetenschapsfilosofie. Binnen de historiografie is het vak van de wetenscha ...

                                               

Fundamentele wetenschap

Fundamentele wetenschap is het deel van de wetenschap dat zich richt op grondbeginselen en basismechanismen. Het gaat daarbij om kennis omwille van de kennis, zonder dat een concrete toepassing in zicht hoeft te zijn. Daarom wordt het ook wel "zuivere" wetenschap genoemd. Fundamentele wetenschap of fundamenteel onderzoek staat tegenover toegepaste wetenschap of toegepast onderzoek. Vrijwel ieder wetenschappelijk vakgebied valt op te delen in een fundamenteel een toegepast deel.

                                               

Geldstroom

De Nederlandse universiteiten onderscheiden drie geldstromen: de derde geldstroom is projectgebonden financiering, vaak van private instellingen. de eerste geldstroom in Nederland is direct afkomstig van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. de tweede geldstroom is afkomstig van zelfstandige publieke organisaties als NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

                                               

Beta Federatie

De Beta Federatie is een samenwerkingsverband van Nederlandse natuurwetenschappelijke beroepsverenigingen dat in 1986 werd opgericht. De deelnemende verenigingen zijn: VVS - Vereniging voor de Statistiek KNCV - Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging NAC - Nederlandse Astronomenclub NVvW - Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren NIBI - Nederlands Instituut voor Biologie VeDoTech - Vereniging voor Docenten Techniek KNGMG - Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap NGI - Nederlands Genootschap voor Informatica NVON - Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in Natu ...

                                               

De Jonge Akademie

De Jonge Akademie is een in 2005 door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen opgericht platform, waarin een aantal jonge wetenschappers verenigd zijn. Nieuwe leden zijn bij toetreden maximaal tien jaar geleden gepromoveerd. De Jonge Akademie beschrijft zichzelf als "een dynamisch en innovatief platform van jonge topwetenschappers met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid."

                                               

DNA-databank voor strafzaken (Nederland)

De DNA-databank voor strafzaken is een Nederlandse databank in beheer van het Nederlands Forensisch Instituut. De databank bevat DNA-profielen van verdachten, veroordeelden en van op plaatsen delict veiliggesteld sporenmateriaal. Daarnaast zijn er DNA-profielen aanwezig van slachtoffers die overleden zijn als gevolg van niet opgeloste misdrijven en van personen die vermist zijn of overleden personen die niet geïdentificeerd zijn en waarbij vermoedelijk sprake is van een misdrijf. Ten slotte zijn - op vrijwillige basis - ook de DNA-profielen van een aantal ex-gedetineerden in de DNA-databan ...

                                               

Historia naturalis Brasiliae

De Historia Naturalis Brasiliae van Willem Piso en Georg Markgraf is een historische, biologische en culturele en geografische beschrijving van Brazilie, waar Johan Maurits de opdracht voor gaf toen hij tussen 1637 en 1644 gouverneur was van Nederlands-Brazilie. Het boek werd uitgegeven in 1648. Johan Maurits liet zich tijdens de verovering van Brazilie op de Portugezen vergezellen door een groep geleerden. Willem Piso had medicijnen gestudeerd en was lijfarts van Johan Maurits, Georg Markgraf was naast arts ook cartograaf, astronoom en wiskundige. Samen stelden ze de eerste uitgebreide be ...

                                               

Hoogewerff-Fonds

Het Hoogewerff Fonds werd op 29 augustus 1917 gesticht door prof. dr. Sebastiaan Hoogewerff, oud-hoogleraar aan de toenmalige Technische Hoogeschool te Delft. Het stichtingskapitaal bedroeg f. 112.000, het bedrag dat Hoogewerff destijds, als dank voor zijn diensten de gemeenschap bewezen, van zijn vrienden uit de Nederlandse industrie bij het bereiken van de 70-jarige leeftijd ontving. Hij bestemde het geld als kapitaal voor de door hem op te richten stichting. Het doel van de stichting was en is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek van chemisch-technische aard te steunen, ook ver ...

                                               

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen kortweg "Zeeuws Genootschap" of KZGW, is opgericht in 1769 en heeft als doel het beoefenen van kunsten en wetenschappen in Zeeland te stimuleren en bevorderen. Het genootschap doet dit door de instandhouding en uitbreiding van zijn grote en bijzondere collecties, de organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten, lezingen en excursies en door het uitgeven van publicaties. De in de loop der jaren opgebouwde, zeer gevarieerde museale en bibliothecaire collecties zijn in bruikleen gegeven aan gespecialiseerde instituten: schilderijen en h ...

                                               

Maatschappij ter Bevordering van de Landbouw

De Maatschappy ter Bevordering van den Landbouw te Amsterdam is opgericht in 1776. Zij bevorderde het toegepaste wetenschappelijk onderzoek naar de landbouw door jaarlijks een prijsvraag uit te schrijven. Daarin werd de inzenders verzocht een oplossing aan te dragen voor een actueel probleem in de landbouw. De eerste twee vragen die aldus werden voorgelegd waren Welke zyn de eigenscbappen van de verschillende soort van het Equisetum, by ons bekend onder den naam van Heermoes, Unjer, Paardestaart of Roobol?. Welk nadeel wordt door het zelve aan het Wei- en Bouwland toegebragt; en welk is he ...

                                               

Nederlands Polair Programma

Het Nederlands Polair Programma is een Nederlands onderzoeksprogramma gericht op de poolgebieden. Het Nederlands Polair Programma, dat sinds 2002 van start is gegaan, bevat onderzoeksthemas uit de mens- en natuurwetenschappen zoals glaciologie, klimatologie, oceanografie en ecologie. Voor de uitvoering van het poolprogramma werd in het jaar 2013 bij het Britse onderzoeksstation Rotera op het Antarctisch Adelaide-eiland het Dirck Gerritsz Laboratorium geïnstalleerd.

                                               

Nederlandse Astronomenclub

De Koninklijke Nederlandse Astronomenclub is de beroepsvereniging van astronomen in Nederland en Belgie. De KNA is opgericht als Nederlandse Astronomenclub op 5 oktober 1918. In 2019 telde de club 441 leden: 309 in Nederland en Belgie, en 132 in het buitenland. De NAC organiseert elk jaar de Nederlandse Astronomen Conferentie afgekort met NAC. In 2018 werd deze georganiseerd door SRON en gehouden in Groningen.

                                               

NEMO Kennislink

NEMO Kennislink is een Nederlandse website waarop wetenschappelijke informatie op een toegankelijke manier wordt gebracht. De doelgroep van Kennislink bestaat uit vooral scholieren en studenten. NEMO Kennislink maakt deel uit van NEMO, waar ook het NEMO Science Museum bij hoort. Van 2012 tot aan haar overlijden op 29 juni 2019 was Sanne Deurloo de hoofdredacteur van Kennislink.

                                               

Nieuw Archief voor Wiskunde

Het Nieuw Archief voor Wiskunde is een uitgave van het Koninklijk Wiskundig Genootschap en verschijnt vier keer per jaar. Het tijdschrift richt zich op eenieder die zich beroepsmatig met wiskunde bezighoudt, als academisch of industrieel onderzoeker, student, leraar, journalist of beleidsmaker. Het stelt zich ten doel te berichten over ontwikkelingen in de wiskunde in het algemeen en in de Nederlandse wiskunde in het bijzonder.

                                               

Lijst van Nederlandse Nobelprijswinnaars

Dit is een lijst van Nederlandse Nobelprijswinnaars: Tjalling Koopmans en Nico Bloembergen kregen in respectievelijk 1946 en 1958 de Amerikaanse nationaliteit. Niko Tinbergen kreeg in 1955 een Brits paspoort.

                                               

Lijst van Nobelprijzen per Nederlandse en Belgische universiteit

Deze lijst van Nobelprijzen per universiteit laat zien aan welke Nederlandse en Belgische universiteiten ontvangers van Nobelprijzen verbonden waren. Dat kan op verschillende manieren zijn geweest: als student, als onderzoeker of als medewerker tijdens dan wel na de toekenning van de Nobelprijs. In onderstaand overzicht is uitgegaan van een ruime definitie van het begrip verbintenis. Uiteraard legt de categorie "onderzoeker voor of tijdens de toekenning van de prijs" het meeste gewicht in de schaal, maar ook hier zijn diverse gradaties denkbaar. Een Nobelprijswinnaar kan aan diverse univer ...

                                               

Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen

Het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen is opgericht in 1773 en is een van de oudste nog actieve genootschappen uit de tijd van de Verlichting in Nederland. Het PUG zet zich in voor behoud van erfgoed, moderne kunst, publicaties over de provincie Utrecht en beeldbepalende evenementen. Tot de leden behoorden Laurens Praalder, de predikant Allard Hulshoff, Rijk van Rees, Buys Ballot, Donders, Willem Hendrik de Beaufort, Catharina van Rennes, Ina Boudier-Bakker, Ina Issings, Dick Bruna en Nicolaas Beets.

                                               

Siboga-expeditie

De Siboga-expeditie was een Nederlandse zoölogische, botanische, geologische en hydrografische expeditie naar Nederlands-Indie van maart 1899 tot februari 1900. Hij is genoemd naar het marinevaartuig waarmee de expeditie is uitgevoerd, de kanonneerboot Hr. Ms. Siboga. De leider van de expeditie was Max Wilhelm Carl Weber. De overige leden van de expeditie waren zijn vrouw, tevens fycologe, Anna Weber-van Bosse, zoöloog en eerste assistent Jan Versluys, zoöloog en tweede assistent Hugo Nierstrasz, de arts A. Schmidt en de tekenaar J.W. Huijsmans. De commandant van de Siboga, de luitenant te ...

                                               

Stichting Academisch Erfgoed

De Stichting Academisch Erfgoed is een stichting waarin Nederlandse universiteiten zijn vertegenwoordigd en die ernaar streeft dat academisch erfgoed wordt bewaard en goed wordt beheerd. Dit zijn de Universiteit van Amsterdam, de Technische Universiteit Delft, de Technische Universiteit Eindhoven, Tilburg University, de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Leiden, de Universiteit van Maastricht, de Radboud Universiteit Nijmegen, de Vrije Universiteit Amsterdam. de UR Wageningen en de Universiteit Utrecht. De SAE fungeert als netwerk voor erfgoedbeheerders aan de universiteiten, wer ...

                                               

SURF

Coöperatie SURF is een coöperatieve vereniging van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. De leden zijn eigenaar van SURF. Oorspronkelijk was de naam SURF een afkorting voor Samenwerkende Universitaire RekenFaciliteiten ; onder die naam werd de organisatie opgericht in 1986 door astrofysicus en universitair bestuurder Hans Rosenberg van de Universiteit Utrecht. SURF heeft als voornaamste taak het onderwijs en onderzoek optimaal te laten profiteren van de kansen die ICT biedt. Dat doet SURF door nieuwe technologieen te verk ...

                                               

Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding

De Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding is een Nederlandse interdisciplinaire denktank die de ontwikkeling van een duurzame en sociale landbouw wil stimuleren en onderzoek dat daarop gericht is. Volgens de Raad zijn de problemen met landbouw en voeding onder andere ontstaan omdat voedselproductie los is geraakt van zijn ecologische en sociale context, waarmee aldus de Raad essentiele verbanden zijn verdwenen, zoals het verstoren van kringlopen en het verloren gaan van de relaties tussen consumenten en producenten. De verschillende partijen in de productieketen ...

                                               

Wetenschapsforum.nl

wetenschapsforum.nl is een discussieforum met als thema wetenschap, in de breedste zin van het woord: zowel de exacte- als de sociale- wetenschappen zijn er vertegenwoordigd. Het is het grootste wetenschappelijke forum van Nederland en Belgie. Het wordt volledig door vrijwilligers beheerd.

                                               

Wibautleerstoel

De Wibautleerstoel is een door de gemeente Amsterdam ingestelde leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel is in 1991 ingesteld, en is bedoeld voor de studie van grootstedelijke problematiek. De betreffende hoogleraar houdt zich in de huidige opzet twee dagen per week bezig met onderwijs en onderzoek op het gebied van de grootstedelijke problematiek, in het bijzonder gericht op Amsterdam. Sinds 2011 wordt de Wibautleerstoel bekleed door Zef Hemel 1957, die voor vijf jaar is benoemd. De leerstoel werd achtereenvolgens bekleed door: Zef Hemel 2011 - heden Geert Mak in 2000 voo ...

                                               

Koninklijk Wiskundig Genootschap

Het Koninklijk Wiskundig Genootschap heeft als doel de wiskunde te bevorderen, en haar beoefening en toepassingen aan te moedigen. Daarnaast vertegenwoordigt het KWG de Nederlandse wiskundige gemeenschap in binnen- en buitenland. De vereniging is in 1778 als Wiskundig Genootschap opgericht en is daarmee het oudste nationale wiskundegenootschap ter wereld. Een van de vier oprichters van het genootschap was de Amsterdamse boekhouder en amateur-wiskundige Arnold Strabbe. Het predicaat Koninklijk werd op 28 april 2003 toegekend. De lijfspreuk van het KWG is: een onvermoeide arbeid komt alles t ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →