Back

ⓘ Cultuur                                               

Archeologische cultuur

Een archeologische cultuur is een patroon van gelijksoortige artefacten en kenmerken, afkomstig uit een duidelijk afgebakende periode en gevonden in een begrensd gebied. Soms wordt ter onderscheid van het sociologische begrip cultuur de term technologisch complex gebruikt. Deze patronen of assemblages worden geacht representatief te zijn voor de leefwijze van een bepaalde samenleving. Wanneer er sprake is van maar één soort artefact wordt de term industrie in de betekenis nijverheid gebruikt. De naamgeving is ouder dan de aanduiding cultuur - de gewoonte een cultuur of industrie naar de vi ...

                                               

Lijst van Vlaamse ministers van Cultuur

Lijst van ministers van Cultuur van de Duitstalige Gemeenschap Lijst van Belgische ministers van Cultuur Lijst van ministers van Cultuur in de Franse Gemeenschap

                                               

Ministerie van Cultuur

                                               

Cultuur in Iran

De cultuur van Iran is een bijzonder rijke cultuur waarin oude en moderne elementen gecombineerd worden. In Iran zelf wordt wel gezegd dat het land drie invloeden moet zien te combineren. Die drie zijn de klassieke cultuur van het Perzische Rijk uit de Oudheid, de islam en de islamitische cultuur die de Arabieren brachten en als derde de moderne, westerse cultuur.

                                               

Sredny Stog-cultuur

De Sredny Stog-cultuur is een prehistorische cultuur uit de Pontische steppe, die van ongeveer 4500 - 3200 v.Chr. dateert. Het is een van de vroegste culturen waarin resten zijn gevonden die duiden op de domesticatie van het paard. De cultuur is vernoemd naar een Oekraïens eilandje ten noordoosten van het eiland Chortytsia in de stad Zaporizja, waar veel opgravingen plaatsvonden. De cultuur was verspreid in het gebied tussen Dnjepr en Don, juist ten noorden van de Zee van Azov. Zij heeft invloed ondergaan van de Tripoljecultuur Trypillja in het Oekraïens meer naar het westen. Het is duidel ...

                                               

Zaroebyntsi-cultuur

De Zaroebyntsi-cultuur is een archeologische cultuur van de 3e eeuw v.Chr. tot 1e eeuw AD in het gebied ten noorden van de Zwarte Zee langs de bovenste en middelste Dnjepr en Pripjat, en in het westen tot aan de Zuidelijke Boeg. De Zaroebyntsi-locaties waren bijzonder talrijk tussen de Desna en Ros, evenals langs de Pripjat. De cultuur werd rond 1899 geïdentificeerd door de Tsjechisch-Oekraïense archeoloog Čeněk Vikenti Chvojka en is nu vastgesteld op ongeveer 500 locaties. De cultuur is vernoemd naar de vondst van crematieresten bij het voormalige dorp Zaroebyntsi aan de Dnjepr. De Zaroeb ...

                                               

Nationaal Historisch Park van de Chaco-cultuur

het Nationaal Historisch Park van de Chaco Cultuur is een Nationaal historisch park in de Amerikaanse staat New Mexico. Al meer dan 200 jaar bewonen Pueblo-volkeren een groot gebied in het zuidwesten van de Verenigde Staten. De hier gelegen Chaco Canyon werd tussen 850 en 1250 een belangrijk centrum van de Pueblo-cultuur, gericht op ceremonies, handel en politieke activiteiten in het Four Corners gebied. De zo ontstane Chaco-cultuur wordt gekenmerkt door monumentale publieke en ceremoniele gebouwen met een karakteristiek architectuur. De Chaco-cultuur staat sinds 1987 op de Werelderfgoedli ...

                                               

Romeinse cultuur

De Romeinse cultuur heeft zich doorheen bijna 1500 jaar lange geschiedenis van het oude Rome ontwikkeld en ook veranderingen gekend. Een belangrijk aspect van deze cultuur was de taal van de Romeinen, het Latijn, met geschiedschrijvers zoals Tacitus en de dichters Vergilius, Horatius, Ovidius en Propertius. Op het vlak van de architectuur, het stichten en ontwikkelen van steden hebben de Romeinen een grote bijdrage geleverd aan de Europese beschaving. Zo kreeg bijvoorbeeld de stad Keulen zijn naam van de Romeinen. Om het overzichtelijk te houden is het artikel over Romeinse cultuur opgedee ...

                                               

Lijst van ministers van Cultuur in de Franse Gemeenschap

                                               

Ministerie van Cultuur en Nationaal Erfgoed (Polen)

Het Ministerie van Cultuur en Nationaal Erfgoed is een ministerie van de Poolse overheid. De Republiek Polen had van 1989 tot 1999 een Ministerie van Cultuur en Kunst, dat in 1999 werd vervangen door het Ministerie van Cultuur en Nationaal Erfgoed. In de periode 2001-2005 droeg het ministerie de naam Ministerie van Cultuur.

                                               

Únětice-cultuur

De Únětice-cultuur is een archeologische cultuur van de Centraal-Europese bronstijd, gedateerd op ongeveer 2300-1600 v. Chr. Ze werd voorafgegaan door de laat-neolithische trechterbeker- en klokbeker-culturen en opgevolgd door de grafheuvelcultuur. Ze is genoemd naar de vindplaats Únětice ten noordwesten van Praag. Ze is geconcentreerd rond Tsjechie, Zuid- en Midden-Duitsland en het westen van Polen.

                                               

Westerse cultuur

De term westerse cultuur heeft betrekking op de verzameling aan normen, waarden, gebruiken en soms artefact en die de vele culturen in de westerse wereld met elkaar delen. Tegenwoordig verspreiden westerse waarden zich over de hele wereld en grijpen ze diep in alle geledingen van voorheen traditioneel conservatieve samenlevingen.

                                               

Portaal: Kunst & Cultuur

                                               

Amerikanisering

Amerikanisering is een wereldwijd sociaal-cultureel proces waarin de Amerikaanse cultuur eigen wordt gemaakt in de mondiale samenleving. Hierbij moet men denken aan de cultuur, technologie, ondernemingshandelingen, politieke vaardigheden en de Amerikaans-Engelse taal. Amerikanisering en globalisering lopen hand in hand. Het leidt er onder meer toe dat in elke stad in de wereld Amerikaanse bedrijven gevestigd zijn en dat overal in de wereld Amerikaanse merken worden gebruikt. Voorbeelden van deze merken zijn: Dominos Pizza CNN Dole Food Company KFC MTV Apple Pepsi Google Starbucks Ford Burg ...

                                               

Beschaving

Beschaving heeft een verscheidenheid van betekenissen met betrekking tot de menselijke ontwikkeling. Het begrip kan verwijzen naar de algemene ontwikkeling van individuen of groepen, maar ook naar een maatschappij met een bepaalde mate van complexiteit.

                                               

Bioculturele diversiteit

Bioculturele diversiteit is gedefinieerd als de diversiteit van het leven in al zijn biologische, culturele en taalkundige uitingsvormen. Deze vormen zijn niet alleen aan elkaar gerelateerd, maar hebben zich ook ontwikkeld in een proces van co-evolutie. In de loop van de geschiedenis heeft zich een grote mate van bioculturele diversiteit ontwikkeld. In gebieden in Centraal-Afrika, Latijns-Amerika en Zuidoost-Azie die bewoond worden door inheemse volkeren gaat hoge biodiversiteit vaak samen met hoge diversiteit in bevolking en taal. Deze gebieden gelden als hotspots van bioculturele diversi ...

                                               

Blauw bloed (adel)

Er bestaan meerdere verklaringen voor deze uitdrukking: In veel culturen gaf het dragen van kledingstukken in de kleur blauw een bepaalde status aan. Zo meldde Julius Caesar in 55 voor Christus dat de Picten in Engeland hun gezicht en lichaam insmeerden met blauwe verf blauw bloed? voordat ze ten strijde trokken. In Japan was blauw aanvankelijk de kleur van de adel. In Spanje is het een staande uitdrukking voor de adel. Napoleon liet zijn hele leger in indigoblauw-lakense uniformen steken. Bij de "Blauwe Mannen" in de Sahara, Berbers, geeft een blauw kledingstuk aan dat men een hoge status ...

                                               

Camp (cultuuruiting)

Camp is een verzamelnaam voor cultuuruitingen die doelbewust gebruikmaken van kitscherige elementen. Camp is hiermee het omarmen van massacultuur met artistieke bijbedoelingen. In ruimere zin wordt ook kitsch die met ironisch enthousiasme door een kliek van liefhebbers wordt bejubeld, camp genoemd. In dat geval is niet de kunstuiting camp maar degene die het prijst en bejubelt. Een alledaags voorbeeld hiervan is het overdreven prijzen van soap-operas of het Eurovisiesongfestival door mensen die duidelijk niet tot de doelgroep van deze programmas behoren. Ook Nederlandse artiesten als Johnn ...

                                               

Collectivisme

Collectivisme is een cultureel waardenstelsel dat nadruk legt op de samenhang tussen mensen in groepsverband. Collectivistische waarden zijn onder andere het hechten aan traditie, veiligheid, sociaal gedrag en conformisme. Collectivisme wordt doorgaans tegenover individualisme gesteld, dat de individuele mens benadrukt. In de vergelijkende sociale wetenschappen is het gebruikelijk culturen langs deze as te vergelijken; de Amerikaanse cultuur zou dan sterk individualistisch zijn, de Aziatische culturen meer collectivistisch, de Europese ergens tussen deze twee polen. Op politiek vlak worden ...

                                               

Conventie

Een conventie is geen vaststaand gegeven, maar is van een aantal factoren afhankelijk, waaronder: De omgeving: bij plechtige gelegenheden kleedt men zich anders dan bij informele; ook al kan in sommige omgevingen van deze afspraak gemakkelijker worden afgeweken dan elders. In zwembroek het terras op? Dat hangt ervan af. In zwembroek de rechtszaal in? Onwaarschijnlijk. De tijd: de conventie dat heren opstaan wanneer een dame het vertrek betreedt, behoort goeddeels tot het verleden. De kerstboom is juist een recenter ontwikkeling, en deed ongeveer een eeuw geleden zijn intrede. De conventie ...

                                               

Cultureel centrum

De invulling van het begrip kan wat varieren per land: Cultuurcentrum Vlaanderen - een gemeentelijke instelling, erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, waarbinnen manifestaties op kunst-, muziek- en cultuurgebied zich kunnen afspelen. Cultuurcentrum Brussel - de overkoepelende organisatie van de 22 gemeenschapscentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Cultureel centrum Nederland - een ruimte of accommodatie waarbinnen manifestaties op kunst- muziek- en cultuurgebied zich kunnen afspelen Cultureel centrum Rusland, een gebouw in de Sovjet-Unie en andere van oorsprong socialisti ...

                                               

Cultureel geheugen

Het cultureel geheugen is het verschijnsel waarin binnen een cultuur collectief en individueel wordt herinnerd en op basis waarvan identiteitsvorming plaatsvindt. In dit artikel is bewust rekening gehouden met het feit dat het begrip cultureel geheugen een vertaling is van het Engelse cultural memory. De vertaling van het begrip memory is in het Nederlands zowel herinnering als geheugen.

                                               

Culturele analyse

Culturele analyse is de discipline die filosofische analyse toepast op allerlei vormen van culturele uiting, zoals literatuur, architectuur of televisie, om trends, invloeden en effecten binnen een cultuur nader te onderzoeken. Het is een zeer interdisciplinair vakgebied, dat behalve met de filosofie ook raakvlakken vertoont met antropologie en literatuurwetenschap. Binnen de culturele analyse kunnen 4 centrale themas worden onderscheiden: 1. Adaptatie en verandering: hoe de nabije omgeving door een cultuur zo wordt aangepast dat de cultuur zelf optimaal kan worden uitgeoefend. 2. Overlevi ...

                                               

Culturele diversiteit

Culturele diversiteit is de verscheidenheid aan culturen binnen een specifieke regio, of in de wereld in zijn geheel. De mate van culturele diversiteit binnen een regio of samenleving kan worden afgeleid van de mate van aanwezigheid van mensen met verschillende etnisch-culturele achtergronden. Er is een wetenschappelijke consensus onder antropologen dat de mens ontstaan is in Afrika, zo’n twee miljoen jaar geleden. Sinds die tijd heeft de mens zich succesvol verspreid over de wereld, zich aanpassend aan verschillende omstandigheden, zoals het klimaat. De vele afzonderlijke samenlevingen di ...

                                               

Cultuurabsolutisme

Cultuurabsolutisme is de filosofische positie die stelt dat culturen met elkaar vergeleken kunnen worden en dat men kan concluderen dat een bepaalde cultuur beter is dan de andere. Deze visie op cultuur gaat ervan uit dat elke cultuur zijn eigen normen en waardensysteem heeft. Hierbij wordt dus absoluut vanuit een bepaalde cultuur gekeken door middel van cultuuruniversalisme. Hierdoor beoordeelt men de culturen op de normen en waarden die in die bepaalde cultuur gelden. Dit staat tegenover het cultuurrelativisme, dat stelt dat de normen en waarden in een bepaalde cultuur niet met een ander ...

                                               

Cultuureducatie

Cultuureducatie omvat alle vormen van educatie waarbij cultuur als doel of als middel wordt ingezet. Cultuuruitingen kunnen een middel zijn om andere leergebieden te ondersteunen, zoals geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer, economie of wiskunde. Meestal is het doel van cultuureducatie echter om inzicht in cultuur zelf te verwerven en vaardigheid te krijgen in artistieke technieken en uitdrukkingsvormen. Dit is het geval bij de cultuurgeorienteerde vakken.

                                               

Het Cultuurgebouw

Het Cultuurgebouw is een complex in Hoofddorp waarin meerdere, voornamelijk culturele instellingen, zijn gehuisvest. Het opende in 2010 haar deuren. Het Cultuurgebouw is gevestigd aan het Raadhuisplein in Hoofddorp naast het raadhuis van de gemeente Haarlemmermeer. Voorheen stond er op de plek van het cultuurgebouw enkel het gebouw van Schouwburg De Meerse en de culturele leerschool met dezelfde naam, na 2004 afgesplitst van De Meerse en onder de naam PierK verder gegaan. Het cultuurgebouw wordt omschreven als het podium voor Haarlemmermeer.

                                               

Cultuurlag

Cultuurlag of cultural lag is de overgangsperiode waarin de immateriele cultuur in een cultureel systeem naijlt op de materiele cultuur waardoor de eerste, ook wel de adaptive culture genoemd, tot aanpassing of synchronisatie gedwongen wordt, een vertraagde vorm van technologisch determinisme. In deze periode kan dan ook sprake zijn van sociale onaangepastheid met sociale spanningen tot gevolg die volgens de anomietheorie van Merton kan resulteren in conformisme, innovatie, ritualisme, terugtrekking en rebellie. Dit begrip is benoemd door Ogburn in Social Change uit 1922. Hij zag na de Eer ...

                                               

Cultuurpessimisme

Het cultuurpessimisme is een crisisgevoel onder intellectuelen. Hierbij is sprake van twijfel aan de vooruitgang en het vooruitgangsgeloof. Naar de opvatting van een cultuurpessimist leiden de veranderingen in onze cultuur en de moderne maatschappij tot fundamentele weeffouten, die op hun beurt leiden tot achteruitgang, desintegratie of ondergang. Cultuurpessimisme is nauw verwant aan cultuurkritiek. Cultuurcritici kunnen ook tot een zeer negatieve evaluatie van de toestand van de cultuur komen, maar zijn van mening dat er een oplossing voor het probleem bestaat. Cultuurpessimisten zien ec ...

                                               

Cultuurrelativisme

Cultuurrelativisme gaat uit van de opvatting dat culturen niet eenvoudigweg met elkaar vergeleken kunnen worden. Normen en waarden zouden niet universeel zijn, maar slechts begrepen kunnen worden uit de cultuur waarin ze zijn ontstaan. Montesquieu experimenteerde in de vroege achttiende eeuw al met ideeen rond cultuurrelativisme.

                                               

Cultuursector

De cultuursector is dat deel van de maatschappij, waar de kunst en cultuur wordt geproduceerd, gepresenteerd, gepubliceerd, geconsumeerd en geconserveerd.

                                               

Cultuurstrijd

De cultuurstrijd is de naam voor een politiek conflict tussen verscheidene sociale groepen, die streven naar culturele dominantie binnen een samenleving. Vaak gaat het hier over een progressieve, seculiere of stedelijke groep tegen een conservatieve, religieuze of agrarische groep. De term werd uitgevonden door de Duitse bioloog, schrijver en politicus Rudolph Virchow om te verwijzen naar het conflict tussen de Bismarck administratie en de Rooms-Katholieke Kerk om Europese hegemonie. De term wordt vooral gebruikt om te verwijzen naar een reeks politieke conflicten die het Amerikaans politi ...

                                               

Cultuurtoerisme

Cultuurtoerisme is een type toerisme betreffende de cultuur, en dan vooral de kunst, van een land, gebied of stad. Het cultuurtoerisme komt het meest in steden voor, en dan vooral in bijzonder historische of erg grote steden met veel musea. Enkele steden zijn Rome, Florence, Barcelona en Parijs. Een gebied dat hieronder valt is onder andere de kastelen van de Loire. Het aantrekken van toeristen door etnisch ondernemerschap is ook een vorm van cultuurtoerisme. Hierbij kan gedacht worden aan de viering van Chinees Nieuwjaar. Ook op het platteland komt het voor; openluchtfestivals, de huizen ...

                                               

Cultuuruniversalisme

Cultureel universalisme of cultuuruniversalisme is een visie op cultuur die ervan uitgaat dat er bepaalde algemene waarden zijn die voor iedereen gelden, onafhankelijk van de cultuur die iemand aanhangt. Deze zienswijze wordt o.a. bepleit door rechtsgeleerde Paul Cliteur in zijn pamflet Moreel Esperanto. Een voorbeeld is de gelijkheid van man en vrouw. Volgens deze visie kunnen we de verschillen van culturen gaan bekijken en daaruit de conclusie trekken dat sommige culturen beter zijn dan andere. Dit wordt ook wel cultuurabsolutisme genoemd, omdat de normen en waarden absoluut zouden zijn ...

                                               

Erfgoed

Erfgoed is de term die men gebruikt om datgene aan te duiden, wat men van de voorouders erft. Het belang van erfgoed wordt door een maatschappij bepaald en gedragen. Met andere woorden, de term erfgoed wordt toegekend aan zaken die mensen waarderen, zich mee identificeren en willen bewaren voor toekomstige generaties. Als fundament van een maatschappij werkt de materie dus ook toekomstgericht.

                                               

Erfgoededucatie

Erfgoededucatie is doelbewust leren over en door middel van materieel en immaterieel erfgoed via gerichte instructie, zowel binnen- als buitenschools. Daarbij doen leerlingen aan de hand van sporen uit het verleden kennis en vaardigheden op en ontwikkelen zij inlevingsvermogen en persoonlijk, cultureel en historisch bewustzijn.

                                               

Esperantocultuur

Met de Esperantocultuur wordt de cultuur rond de taal Esperanto bedoeld, ontstaan binnen de Esperantosprekende gemeenschap. Het Esperanto heeft een eigen cultuur in het leven geroepen. Hierdoor is de Esperantocultuur trans- en intercultureel van aard. De Esperantocultuur bestaat deels uit originele cultuur en deels uit elementen ontleend van andere culturen. De klemtonen liggen vooral op het gebied van literatuur, theater, muziek voornamelijk tijdens Esperantobijeenkomsten en op het vlak van gastvrijheid Pasporta Servo. De Esperantocultuur is voor sommigen zie Esperanta Civito ook een drag ...

                                               

Etnocide

Etnocide is het bewust vernietigen van een cultuur. Het is gerelateerd aan genocide, maar anders dan bij genocide zijn er geen internationale wetten tegen. Etnologen zijn het nog niet eens wat de correcte omschrijving is. Het is echter altijd een meerderheid die een etnische minderheid onderdrukt en ervoor zorgt dat de cultuur verloren gaat. Dit kan gedaan worden door het verbieden van de cultuur door wetten aan te maken, zoals het verbieden van een bepaalde taal. Ook kan een bepaalde groep zoveel druk uitoefenen op de minderheid dat men de cultuur niet meer durft te uiten.

                                               

Euraziatische uitwisseling

De Euraziatische uitwisseling is een biologische en culturele uitwisseling van planten, dieren en microben binnen Eurazie. De term is gebaseerd op de Columbiaanse uitwisseling. De uitwisselingen verliepen voornamelijk langs de zijderoutes, maar konden evengoed door verovering gebeuren, zoals het geval was in het rijk van Alexander de Grote. Een kruispunt van deze culturele uitwisseling was het gebied van Transoxanie Vallei van Fergana, gelegen op de zijderoute met aangrenzend Bactrie en Sogdie. Al zeer vroeg vond er uitwisseling plaats tussen de Euraziatische culturen. In Sumerie zijn bijv ...

                                               

Interculturaliteit

Interculturaliteit is een maatschappelijk en politiek concept waarbij men ervan uitgaat dat de verschillende levende culturen naast elkaar kunnen bestaan, elkaar wederzijds zullen beïnvloeden, zonder echter geheel te verdwijnen. Cruciaal is voorts dat alle culturen de regels van de democratie moeten respecteren. Interculturalisme aanvaardt niet, in tegenstelling tot multiculturalisme, dat fundamentele mensenrechten niet of slechts beperkt zouden gelden voor bepaalde groepen omdat dat in culturen van herkomst zo is of zou zijn. Het is daardoor een midden tussen het concept monoculturaliteit ...

                                               

Klassieker

Een klassieker is iets dat een alomtegenwoordig en uniek symbool is van een vergane tijd, hoofdzakelijk vanwege inherente kwaliteit of representatieve status, vaak beschouwd met gevoel van nostalgie. Het gebruik van de term klassieker kan een subjectief waardeoordeel vormen, wat voor de één een klassieker is, is voor iemand anders een nieuwe ervaring of productkwaliteit. In andere domeinen is een klassieker wél een vastomlijnd begrip. Het werk hoeft niet per se uit een oudere tijd te komen om als "klassieker" bestempeld te worden, men kan ook spreken van een "moderne klassieker".

                                               

Cultuurkritiek

Cultuurkritiek is kritiek op cultuur. Dit kan holistische cultuurkritiek zijn, men vat dan de cultuur als eenduidig en eenvormig op. Deze benadering is sterk positivistisch. Cultuurkritiek kan daarentegen ook commentaar leveren op een aspect van een cultuur. Aan de persoonlijke invulling die men aan de cultuurkritiek geeft ligt een wetenschapsfilosofie, levensovertuiging of visie op kunst ten grondslag. De criticus opereert vanuit een subjectief kader. Positivistische, relativistische, egalitaire, elitaire, religieuze, anarchistische of darwinistische overtuigingen kunnen daarin een rol sp ...

                                               

Massacultuur

Massacultuur is een vorm van cultuurbeleving die samenhangt met industrialisatie en massamedia. In plaats van aan hun familie of hun directe leefomgeving ontlenen individuen vanaf het einde van de twintigste eeuw hun culturele identiteit in grotere mate aan commerciele producten en aan de massamedia. Popmuziek en algemener popcultuur en merken zijn hiervan belangrijke oorzaken/gevolgen. Belangrijke kenmerken van de massacultuur zijn de herhaling, snelheid en het nieuwe. Het reproduceren staat hierbij voorop. Producten zijn niet meer uniek maar kunnen in groten getale gekocht worden door de ...

                                               

Monoculturaliteit

Monoculturaliteit is de term die gebruikt wordt wanneer er binnen een volk, natie of regio sprake is van één, duidelijke leidende cultuur. De meeste landen in Oost-Europa, Afrika en Azie zijn monocultureel, al zijn veel Afrikaanse en Aziatische landen dit enkel op regionaal niveau, dit omdat veel van de grenzen nog stammen uit de tijd van het Europees kolonialisme en grotendeels arbitrair getrokken zijn en dus geen rekening houden met culturele affiniteit. Een monocultureel land is niet per definitie cultureel geïsoleerd of afgeschermd van invloeden van andere culturen. Dit komt bijvoorbee ...

                                               

Multiculturalisme

Multiculturalisme is een maatschappelijk en politiek standpunt waarbij men gelijkwaardigheid veronderstelt van verschillende culturele, etnische en godsdienstige gemeenschappen binnen een bepaald afgebakend bestuurlijk gebied. Meestal worden etnisch en godsdienstig verschillende gemeenschappen bedoeld. Multiculturalisme wordt als ideologie vaak gecontrasteerd met assimilatie en integratie. Sommige aspecten van multiculturalisme vloeien voort uit eerbiediging van de grondrechten voor individuen, zoals die in de Nederlandse en Belgische Grondwet zijn vastgelegd.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →